Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Prettylion, gevestigd en te Rotterdam (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 68110588. Te bereiken per telefoon: +31640208041 en e-mail: info@prettylion.nl.
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.
 4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder documenten.
 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.
 6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.
 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 3. Werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer verricht social media management diensten in de breedste zin des woords; waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan wordt: het uitstippelen van een social media- en contentstrategie, aanpassingen doorvoeren op de social media kanalen, berichten (o.a.: post en stories) plaatsen, reageren op (privé)berichten en het volgersaantal organisch laten groeien, ten behoeve van marketingdoeleinden. Daarnaast verricht opdrachtnemer adviesdiensten van uiteenlopende aard, doch veelal gericht op online branding en social media marketing.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 14 (veertien) dagen na dagtekening geldig, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5. Opdracht

 1. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, behoudens de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.
 2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.
 3. Indien de overeenkomst voor een periode tot 3 maanden is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 1 maand voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor 3 maanden worden verlengd.

Indien de overeenkomst voor een periode van 4 tot 6 maanden is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor 6 maanden worden verlengd.

Indien de overeenkomst voor een periode van 7 maanden of langer is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd met een minimale duur van 12 maanden.

 1. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief dan wel per e-mail te worden opgezegd.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 

Artikel 6. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht/totstandkoming van de opdracht

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen hun overeenkomst digitaal vastleggen (per e-mail). Mocht dit gewenst zijn kan het ook schriftelijk (per post) of telefonisch (middels een voice log) worden gedaan.
 2. In de e-mail dan wel het schriftelijke afschrift of in het voice log dienen te staan: een omschrijving van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden voor de opdracht, waaronder de volledige kosten, de doelstelling, de aanpak, het toepassingsgebied en het begin- en eindtijdstip van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever zal ter bevestiging van de overeenkomst die overeenkomst (per e-mail dan wel schriftelijk) ondertekenen. Opdrachtnemer zal ter bevestiging van de overeenkomst (schriftelijk of digitaal) een bevestiging sturen naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierop binnen een dag na ontvangst geen bezwaar/aanpassingen retourneert aan opdrachtnemer, gaat de opdrachtnemer ervan uit dat opdrachtgever akkoord is gegaan en dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Indien de opdrachtgever geen bezwaar/aanpassingen heeft geretourneerd en zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever dient diens bezwaar/aanpassingen binnen 48 uur naar opdrachtnemer te zenden.
 6. Opdrachtnemer dient wederom schriftelijk akkoord te zijn gegaan met het bezwaar/aanpassingen verzocht door opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden.
 7. De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.
 8. Elke kennisgeving gegeven bij of krachtens de overeengekomen overeenkomst wordt schriftelijk gegeven en wordt per post, per mail of per fax ter beschikking gesteld aan de andere partij op het adres dat vermeld staat op de bestelling, of op een ander adres, wanneer dit andere adres uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de tweede werkdag na de datum van verzending, indien verzonden per post, mail of fax binnen Nederland ,of op de zevende werkdag na de datum van verzending per post, mail of fax buiten Nederland.
 9. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
 10. Indien er sprake is van een acute situatie waardoor er snel opgetreden moet worden door opdrachtnemer kan ook zonder de bevestiging een overeenkomst tot stand komen.
 11. Indien er sprake is van het voortzetten van een opdracht met een vast tijdschema en vaste dagelijkse kosten, is opdrachtnemer gerechtigd om deze kosten in het vervolg te innen op de laatste dag van elke maand bij de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 8. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen dient opdrachtgever Prettylion hier schriftelijk over te informeren. Prettylion zal met opdrachtgever afstemmen welke werkzaamheden Prettylion nog zal afronden.
 2. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of tussentijds beëindigt zal opdrachtnemer alle gemaakte en nog te maken kosten en maandelijkse bedragen conform overeenkomst, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van vijfentwintig procent aan opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Indien bij opdrachtnemer door derden, welke in opdracht van opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht zullen deze met een vermeerdering van vijfentwintig procent bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij opdrachtgever in rekening brengen.
 5. Indien de werkzaamheid is verricht of de zaak tot stand is gebracht door een derde in opdracht van de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever en die van dien zelfde aard is zoals vermeld in lid 3, zal opdrachtnemer ook deze volledig bij opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Prettylion kan schriftelijk de overeenkomst beëindigen waarbij een einddatum wordt vermeld. Er wordt een kennisnemingsperiode van zeven dagen voor Opdrachtgever in acht genomen.
 7. Prettylion kan de overeenkomst onverwijld en zonder in achtneming van een kennisnemingsperiode beëindigen wanneer:
 • Opdrachtgever op houdt te bestaan;
 • Prettylion door de Opdrachtgever direct of indirect bij een illegale handeling wordt betrokken;
 • Opdrachtgever inbreuk maakt op wet- en regelgeving;
 • Beëindiging wordt geëist door een bevoegde regelgevende instantie;
 • Opdrachtgever niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet.

 

Artikel 9. Uitvoering en levering opdrachten

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van diensten.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer/verkoper het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer/verkoper geleden schade,
 3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.

 

 

Artikel 11. Betaling en incassokosten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient vooraf te worden betaald middels een digitaal te versturen factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Eventueel meerwerk (indien besproken) wordt achteraf gefactureerd. Indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk aangeeft kunnen facturen per post worden verzonden.
 2. Tevens kan via maandelijkse termijnen worden betaald (automatische SEPA incasso).
 3. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden via het e-mail adres info@Prettylion.nl. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 1. De te verrichten werkzaamheden vereisen het verkrijgen en verwerken van grote hoeveelheden data en gegevens van opdrachtgever. Onder andere financiële gegevens, werknemersgegevens en overige informatie. Opdrachtnemer gaat hier vertrouwelijk mee om, en stelt de verkregen informatie niet ter beschikking van derden, tenzij dit voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.
 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag betreffende factuurbedrag dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: imagoschade, gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken. Door opdrachtnemer ingehuurde derden ter uitoefening van bedrijf het bedrijf van opdrachtnemer dragen de aansprakelijkheid voor de door de ingehuurde derden veroorzaakte schade.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van auteursrechtschendingen van opdrachtgever. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij alleen materiaal aan opdrachtnemer aanlevert dat vrij is van auteurs- of gebruiksrechten van derden. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatsverplichting. Behaalde resultaten kunnen fluctueren, en eenmaal behaalde resultaten bieden hierbij geen garanties voor de toekomst.
 6. Opdrachtnemer kan nimmer gehouden worden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken en bezitten van een reservekopie.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daar tegen verzetten.
 2. Vernietigbaarheid of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is Prettylion verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

 

Artikel 17. Prijs

 1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de prijzen van diensten te verhogen na verloop van contract.

 

Artikel 18.Wijzigen Algemene Voorwaarden

 1. Prettylion kan de Algemene Voorwaarden onder meer wijzigen wanneer er sprake is van:
 • vergaande ontwikkelingen op technologisch vlak;
 • jurisprudentie of wettelijke wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • veranderingen in het aanbod van diensten van Prettylion;
 • herinrichting / ontwikkelingen van de (werk)processen bij Prettylion

Met wijzigen wordt ook aanvullen bedoeld.

 1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen kenbaar gemaakt worden minimaal dertig dagen voor de ingangsdatum. Dit wordt kenbaar gemaakt middels een bericht aan Opdrachtgever persoonlijk. Indien de wijziging betrekking heeft op een rechterlijke uitspraak of in het voordeel van Opdrachtgever is, hoeft Prettylion niet te voldoen aan het dertig dagen criterium.
 2. Indien Opdrachtgever van mening is de vernieuwde Algemene Voorwaarden niet te kunnen aanvaarden, kan Opdrachtgever de overeenkomst met Prettylion per direct beëindigen als opgenomen in artikel 8 Algemene Voorwaarden.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd in punt 2 van dit artikel schriftelijk kenbaar maakt aan Prettylion dat Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, mag Prettylion er naar handelen dat Opdrachtgever deze wijzigingen goedkeurt.

 

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

 1. Prettylion is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen haar macht ligt. Opdrachtgever is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en Prettylion als verwerker. Partijen wensen hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels de artikelen 28 en verder van deze Algemene Voorwaarden. Deze artikelen gelden als Verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”).

 

Artikel 20. Doeleinden en duur van de verwerking

 1. Prettylion verbindt zich ertoe in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken voor de duur van de opdracht zoals aangegeven in de overeenkomst van opdracht. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst plus die handelingen die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Prettylion heeft een privacy- en cookieverklaring opgesteld waarin wordt beschreven met welk doel welke persoonsgegevens op welke wijze worden verwerkt.
 3. Prettylion heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Prettylion neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.


Artikel 21. Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zullen Partijen zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Prettylion zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van Prettylion die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Prettylion.
 4. Indien voor een nieuwe verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst een gegevensbeschermingseffect-beoordeling wettelijk verplicht is, zal Prettylion hieraan voor zover noodzakelijk haar medewerking verlenen. Prettylion kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

 

Artikel 22. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Prettylion mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Prettylion de persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Unie, mits Prettylion voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
 2. Prettylion zal Opdrachtgever op diens verzoek melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Artikel 23. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving onder controle van Prettylion.
 2. Prettylion is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Prettylion zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Prettylion uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Prettylion voor alle aanspraken en claims van derden die verband houden met de rechtmatigheid betreffende de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 24. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Prettylion hierbij toestemming voor het inschakelen van derden (subverwerkers) bij de verwerking van persoonsgegevens. Voorafgaande aan het inschakelen van een nieuwe of gewijzigde subverwerker, zal Prettylion dit aan Opdrachtgever melden en Opdrachtgever in de gelegenheid stellen daartegen gemotiveerd schriftelijk binnen twee weken bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
 2. Door Prettylion ingehuurde derden nemen dezelfde plichten op zich welke Prettylion jegens Opdrachtgever op zich heeft genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 25. Beveiliging

 1. Prettylion zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen onder andere: toegangsbeveiliging tot de fysieke kantoorlocatie, toegangsbeveiliging m.b.t. systemen, toegangsbeveiliging m.b.t. data, controle van gegevensopenbaring, borging van beschikbaarheid van data (o.a. via back-up) en pseudonimisering van (persoons)gegevens.
 2. Prettylion zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Prettylion staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Door Prettylion ingehuurde derden verklaren met het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden op een zelfde niveau maatregelen te treffen ten aanzien van de beveiliging van de door Prettylion -met akkoord van Opdrachtgever- ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Prettylion ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. Prettylion treft op dezelfde wijze als genoemd in artikel 25 punt 2 van deze Algemene Voorwaarden beveiligingsmaatregelen bij het -met akkoord van Opdrachtgever- ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden.

 

Artikel 26. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Prettylion van Opdrachtgever ontvangt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
 3. Door Prettylion ingehuurde derden verklaren bij het aangaan van een overeenkomst met Prettylion geheimhouding te betrachten ten aanzien van de door Prettylion ter beschikking gestelde persoonsgegevens en deze vertrouwelijk te behandelen.

 

Artikel 27. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan Prettylion, zal Prettylion dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever waarna Opdrachtgever het verzoek verder zal afhandelen. Prettylion mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 

Artikel 28. Meldplicht

 1. In het geval van een datalek betrekking hebbende op de persoonsgegevens welke verkregen zijn van Opdrachtgever, zal Prettylion zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Prettylion spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie zo volledig, correct en accuraat mogelijk is. Onder een datalek wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens; tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Prettylion, tegen vergoeding van de kosten die zij daarvoor maakt, meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het melden aan de relevante autoriteiten en betrokkenen.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • waar mogelijk (een schatting van) het aantal betrokkenen en bestanden van persoonsgegevens;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

 

Artikel 29. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de afspraken deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens, en pas nadat Opdrachtgever de bij Prettylion aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Prettylion aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Prettylion. Opdrachtgever zal de audit vooraf, met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken, aankondigen aan Prettylion
 3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 4. De kosten voor de audit zoals omschreven in lid 1 worden gedragen door Opdrachtgever.

 

Artikel 30. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen verlenen hun volledige medewerking deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe privacywetgeving.
 4. Zodra deze Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker op verzoek alle persoonsgegevens die bij hem aanwezig zijn terug leveren aan Verwerkingsverantwoordelijke. Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend, worden eventueel aanwezige persoonsgegevens binnen een periode van maximaal 6 maanden na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst permanent verwijderd en/of vernietigd, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Prettylion zal de persoonsgegevens langer bewaren dan eerder genoemde termijn in geval (volledige) verwijdering van de persoonsgegevens (nog) niet mogelijk is in verband met wettelijke dan wel administratieve en/of fiscale verplichtingen.

 

Artikel 31. Overige bepalingen

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Prettylion is gevestigd.
 3. Logs en gedane metingen door Prettylion gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om jouw ervaring te verbeteren.